About Us

一 带 一 路 国 际 联 盟 的 会 章
The Belt and Road Initiative International Alliance : BRIIA
สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ (สนนช.)

   www.briia.org

วัตถุประสงค์
1.ให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้า
2. การวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
4. จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
5. ประสานงาน จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรอื่น ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมด้านการสาธารณกุศล การกีฬา การศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งองค์กรนั้น ๆ ได้รับการอนุญาตจากทางราชการแล้ว