About Us

一 带 一 路 国 际 联 盟 的 会 章
The Belt and Road Initiative International Alliance : BRIIA
สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ (สนนช.)

   www.briia.org

Subscribe to chn.briia.org RSS